2008-09-07T13:31:00Z

Docházka

     Škola je z důvodu bezpečnosti uzamčena po celý den. Rodiče přivádějí děti do 8:00. Rodiče zvoní na třídu, kam dochází jejich děti, případně na ředitelnu uprostřed budovy. Žádáme rodiče, aby nezasahovali do režimu vstupních dveří. 

    Po dohodě s učitelkami domluví rodiče  režim docházky dítěte dle jeho individuálních potřeb a potřeb rodiny. Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit do 7:45 hodin z důvodu výdeje potravin ze skladu. Pokud dítě omluveno není, stravné se započítává. Rovněž po delší nepřítomnosti dítěte je nutné přijít do 8 hodin nebo telefonicky oznámit do 7:45 opětovné zahájení docházky dítěte do MŠ.

Děti chodí do MŠ zdravé, chovají se ohleduplně ke zdraví ostatních. Zákonní zástupci informují učitelky o jakékoli změně zdravotního stavu dítěte ve smyslu Zákona č. 258/2000 O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby dodržují dohodnutá pravidla dodržování bezpečnosti dětí. Zodpovídají za dítě až do doby, kdy dítě osobně předají učitelce MŠ na třídě.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JAK POMŮŽEME DĚTEM, ABY SI ZVYKLY V MŠ

Vstup do mateřské školy je nová životní situace, změna různě náročná pro dítě
i jeho rodinu.

 

Zralost pro vstup do MŠ a úspěšná adaptace dítěte v MŠ je závislá na:

-         samostatnosti dítěte v novém prostředí

-         chuti dítěte vstoupit do kolektivu a hrát si s ostatními

-         míře psychické odolnosti dítěte

-         natrénovaném odloučení od rodičů

-         dobrém navázání kontaktu učitelka - dítě - rodič

 

Vážení rodiče, svému dítěti pomůžete především pokud:

-         jste si sami jisti, že dítě je v dobrých rukou

-         berete pláč, který je projevem stesku při odloučení za součást adaptace

-         pomůžete rozptýlit jeho nejistotu a úzkost a obavy

-         zvolíte krátké loučení mezi dveřmi a ujištění, že si pro něj přijdete v určitý čas

-         klidně předáte dítěte do péče paní učitelky a kamarádů na třídě

-         důvěřujete a spolupracujete se školkou

-         neustupujete "nátlaku" dítěte, vynucuje-li si odchod domů vztekem, pláčem, apod.

-         dobře rozlišíte projevy stesku od citového vydírání a od příznaků psychické nepohody např. vlivem začínajícího onemocnění (tedy situací, kdy Vás dítě skutečně potřebuje)

-         pro získání jistoty v novém prostředí si se svým dítětem můžete pohrát ve třídě, na zahradě MŠ, pobýt společně ve třídě na začátku docházky

 

Dále pomáhá:

-         pravidelnost v docházce

-         klidné starty z domova do školky

-         nestrašení dítěte školkou, neslibování

-         hovořit s dítětem, na co se může do školky těšit, z čeho má obavy

-         plyšáček, oblíbená hračka, oblečení, maskot  s "vůní domova"

-         těšení se a vedení dítěte k hraní a aktivitě, která ho "zabaví"

-         kamarád, maminka si pohraje

 

Učitelky a ostatní pracovnice MŠ se postarají o:

-         navázání kontaktu s dítětem, vytvoření vztahu důvěry a také respektu

-         přiblížení rodiny a školy

-         atmosféru spolupráce a důvěry

 

Naším společným cílem je spokojené dítě, které se do školky těší, které rádo chodí
do školky i ze školky domů.

 

 

Mgr. Radka Lebdušková s týmem pedagogických pracovnic  a po konzultaci

s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Chrudimi