2018-09-26T20:05:59Z

Filozofie školního vzdělávacího programu

"HLEDÁME BAREVNÉ CESTY ŽIVOTA"

Dlouhodobé záměry školy

Vize školy - spočívá v aktivní podpoře zdraví předškolního dítěte jako základu jeho kvalitního prožití budoucího života ve spolupráci s rodinou a partnery. Aktivní spolupráce s odborníky z oblasti psychologie, pedagogiky a logopedie. Inkluzivní vzdělávání, podpora nadaných i handicapovaných dětí.

"Když jsme zdraví, svět nás baví."
"Kdo pomáhá rodině, pomáhá celému světu."
"Mateřská škola - moje druhá rodina."

Cíle školy

 • všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podpora zdravého životního stylu v předškolním věku
 • naplňování klíčových kompetencí jako celoživotních cílů
 • příprava dítěte pro jeho budoucí samostatnost, odpovědnost a flexibilitu
 • partnerská komunikace a podpora zdravých sociálních vztahů
 • podpora spontánního pohybu a spontánní hry v kombinaci s cílenými aktivitami upevňujícími zdraví a bezpečnost předškolního dítěte
 • podpora zdravé výživy a  správných stravovacích návyků
 • rozvoj sebedůvěry a duševní pohody předškolního dítěte v podnětném a bezpečném prostředí
 • rozvoj vztahu dítěte k přírodě směrem k jejímu poznávání a aktivní ochraně

 

Prioritami vzdělávacího programu je znalost a respektování základních lidských hodnot, znalost hodnoty zdraví, prevence nemocí a úrazů, odpovědnost za vlastní chování, schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů běžného života. Dále také posilování duševní odolnosti a rozvíjení komunikace a spolupráce. Vhodně doplňujeme a navazujeme na rodinnou výchovu. Akceptujeme rodiče jako partnery. Vytváříme podmínky pro tělesnou, duševní a sociální pohodu všech zúčastněných. Při tvorbě nového vzdělávacího programu vycházíme z autoevaluace v roce 2021, do projektu podpory zdraví jsme zapojeni od roku 1996. Inovovaný projekt zaměřený na podporu zdraví nás vede k tomu, abychom jako mateřská škola podporující zdraví pokračovali v neustálém zdokonalování programu. Prvním principem, na kterém stavíme, je model přirozených lidských potřeb, který realizujeme při každodenní práci s dětmi ve spolupráci s rodiči a všemi pracovnicemi MŠ. Druhým hlavním principem je rozvíjení komunikace a spolupráce. Víme, že bezpečné sociální prostředí a efektivní způsoby vzdělávání napomáhají rozvíjet kompetence každého dítěte i každého člověka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých, patřily mezi jeho celoživotní přednosti. Naplňujeme klíčové kompetence podpory zdraví, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a hodnotnému způsobu života.

Metody a formy práce, průběh vzdělávání

Ve vstřícném, estetickém a podnětném prostředí vytváříme prostor a čas pro spontánní hru a prožitkové poznávání s dostatkem volného a přirozeného pohybu, s optimálním uspořádáním dne a zdravou výživou. Vzdělávací činnosti prostupují celým dnem, jsou strukturovány ve formálním kurikulu. Pro dvou až sedmileté děti se mateřská škola stává místem nových zážitků, poznatků, her, kamarádství a životní pohody. Víme, že ke zdraví, pohodě a radosti ze života  patří každodenní uspokojování a respektování individuálních potřeb dítěte s pozitivní komunikací. Organizace práce a provozu MŠ je komplexem činností, které jsou vymezeny dalšími vnitřními předpisy MŠ.

Uspořádání dne je volné, spontánní hra začíná od 6:30h. Svačinu máme postupnou od 8:30h. Venku pobýváme co nejdéle, kde pokračuje volná hra a pohyb na zahradě, popřípadě akce dle plánu nebo tematické vycházky. Obědváme po 11:30h. Odpočinek po obědě je s možností dospání nebo s možností věnovat se tichým a klidným činnostem. Vstávání je postupné, dle individuálních potřeb dětí. Postupná svačina probíhá do 14:30 h. Následuje volná hra do 17:00 h na třídě nebo na zahradě MŠ. Všechny oblasti činností tvoří jeden celek, vzájemně se doplňují.

Při naplňování cílů předškolního vzdělávání využíváme prožitkové a situační učení, kooperativní učení, spontánní učení a didakticky zacílené činnosti. V rámci integrovaných bloků cíleně připravujeme příležitosti k pestrým činnostem. Respektujeme individuální volbu a aktivní účast dítěte, čímž směřujeme jako průvodci dítěte k individualizaci vzdělávání. V každodenní práci využíváme metody pozorování, experimentu, nápodoby, předvádění, exkurze. Dále metody slovní- vyprávění, rozhovor, beseda, práce s knihou. Vycházíme z toho, že podmínkou realizace vzdělávacího programu je efektivní komunikace a spolupráce všech zúčastněných: dětí, rodičů, pedagogických i provozních pracovnic, zřizovatele i dalších partnerů.

V průběhu vzdělávání respektujeme individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Na základě pedagogické diagnostiky poskytujeme potřebná podpůrná opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby se rozvíjely k úrovni, která je pro ně dosažitelná a využily svůj vzdělávací potenciál. Usilujeme o zajištění potřebných podmínek, přizpůsobujeme formy a metody práce. Naší snahou je vyrovnávání vzdělávacích šancí a zažívání úspěchů dětí.  Využíváme pomoci asistenta pedagoga, spolupracujeme s odborníky.

V rozvoji podporujeme i nadané děti, které mají ve srovnání s vrstevníky mimořádnou úroveň v oblasti rozumových,  pohybových, manuálních, uměleckých nebo  sociálních schopností. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných postupujeme podle přílohy ŠVP - Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP.

Do průběhu vzdělávání vstupují děti postupně po dohodě s rodiči. Chceme se zaměřit na poskytování vhodných vzorů chování, vycházet z prožitků, konkrétních situací, podporovat rozvoj samostatnosti, zvídavosti a to formou hry a poskytnutím prostoru pro pohybové aktivity. Uvědomujeme si a s rodiči diskutujeme důsledky separační úzkosti u dětí, z naší strany se zaměříme na zajištění pocitu bezpečí a emoční podporu dítěti.

Historie podpory zdraví v MŠ Pastelka

Město Chrudim je v projektu Zdravé město a naše MŠ se aktivně zapojila do koncepce dlouhodobého rozvoje podpory zdraví ve městě. V roce 2009 jsme zahájili projekt Bezpečná škola, který je součástí Bezpečné komunity Chrudim pod patronací Centra úrazové prevence FN Motol v rámci projektu WHO Safety communities. Naše mateřská škola Dr. J. Malíka v Chrudimi realizuje vlastní projekt podpory zdraví v MŠ od roku 1996. Inovace vlastního projektu podpory zdraví a certifikáty další dohody o spolupráci se Státním zdravotním ústavem v síti zdravých mateřských škol (posléze s názvem Mateřská škola podporující zdraví) probíhají každé tři roky. Poslední autoevaluace proběhla v roce 2021. Autoevaluační zpráva je přílohou vzdělávacího projektu na období 2021-2024.

Vnitřní potřeba inovace pedagogické činnosti nás vede k hlubší sebereflexi a vzdělávání v oblasti podpory a rozvíjení zdravého životního stylu i pedagogické práce a hledání cest, jak myšlenky podpory zdraví uplatňovat v celé naší škole se zapojením nových pedagogů, provozních pracovnic i se zpětnou vazbou na měnící se podmínky soužití v rodinách předškolních dětí.

 

Předávání a šíření filozofie podpory zdraví

 • předávání zkušeností dětem, rodičům, novým zaměstnancům školy, dalším školám, které chtějí pracovat dle filozofie podpory zdraví, učit se navzájem
 • otevřená spolupráce s partnery, veřejností a za podpory Zdravého Města Chrudim a Bezpečné komunity Chrudim, poradenská pomoc pro školy a rodiny

Cílem nás všech je mateřská škola podporující zdraví, do které se děti těší a poznají v ní vše, co potřebují pro zdravý plnohodnotný život.